ซื้อโฟล์คลิฟท์ใหม่ในปี 2563 หักค่าใช้จ่ายได้ 2.5 เท่า!!!

ซื้อโฟล์คลิฟท์ใหม่ในปี 2563 หักค่าใช้จ่ายได้ 2.5 เท่า!!!!!

สำหรับผู้ประกอบการท่านไหนที่มีแผนจะลงทุนเครื่องจักรเพื่อขยายกิจการ นับเป็นข่าวดีมากๆ เพราะซื้อในปี 2563
เราจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีคือหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากกว่าปกติเป็น 2.5 เท่ากันเลย

นิยาม “เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นส าหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสนองกัน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะ

หรือเราจะกล่าวสั้นๆก็ได้ว่าเครื่องจักรเอาไว้ช่วยทุ่นแรงในการทำงาน ทำให้เราสามารถทำงานได้ดีและไว้ขึ้นนั่นเอง

เงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

  • เครื่องจักรต้องไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน (มือ 1)
  • เครื่องจักรต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานภายใน 31 ธันวาคม 2563 (หมายความว่าต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาในปี 2563)
  • เครื่องจักรต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย
  • เครื่องจักรต้องไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น
  • เครื่องจักรต้องไม่นำไปใช้ในกิจการ BOI
  • ต้องแจ้งโครงการลงทุนต่อกรมสรรพากรผ่าน www.rd.go.th

Cr: ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

 

สอบถามได้ที่นี่

“LOGISTICS
AND WAREHOUSE
SOLUTIONS PROVIDERS”                                      

บริษัท วรรธนาอินดัสเทรียล จำกัด
โทร 02-4532180-84
[email protected]: @wattana.industrial (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)